Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKAMIZ

 

MAYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla; elde edilmiş veya elde edilecek ya da müşterileri tarafından paylaşılacak her türlü kişisel veri niteliği taşıyan bilgiyi elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, açıklama, aktarma, elde edilebilir hale getirme yoluyla işleyebilir. MAYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SAN. veri sorumlusu sıfatıyla kanuni yükümlülüklerini yerine getirdiğini tarafınıza taahhüt eder.

 1. TANIMLAR

Bu metin kapsamında geçen terim ve kısaltmaların açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Müşterilerimize ait kişisel veriler; veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Müşterilerimizden toplanan kişisel veriler KVKK gereğince; sözlü, yazılı ya da elektronik olarak siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler, hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtımlar, davetler, açılışlar hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek amacıyla mevzuat çerçevesinde işlenir, yazılı veyahut elektronik ortamda saklanır, kullanılır, güncellenir, paylaşılır, aktarılır.

 

Ayrıca müşterilerimizden elde edilen kişisel veriler; KVKK madde 4’te sayılan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 ilkelerine uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda yazılı veya elektronik olarak doldurmuş olduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, iletişim formları, şirkete göndermiş olduğunuz e-posta faks ve mektup gibi araçlar üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu hukuki sebeplerle ve şirketimizce elde edilen kişisel veriler KVKK madde 5 ve 6’da düzenlenen genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları kapsamında, müşterilerimizin rızası dahilinde ve yukarıda belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenme şartları (KVKK m.5) :

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikte kişisel verilerinizin işlenme şartları (KVKK m.6):

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz resen veya talebiniz üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA ŞARTLARI

Müşterilerimize ait kişisel veriler; yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde hukuka ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, alt yüklenicilerimiz vb. ile müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda, KVKK madde 5,6 ve 8 gereğince ve yürürlükteki diğer sair mevzuatlarda öngörülen durumlarda, yurtiçine veyahut yurtdışına aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olan müşterilerimiz; veri sorumlusu sıfatına sahip şirketimize başvurarak KVKK madde 11’de sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

 

Kanunen güvence altına alınan ve yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veri sorumlusu olan Şirket’in Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:12 Sancaktepe, İstanbul adresine yazılı tebliğ edebilir veyahut …………………………. adresine güvenli elektronik imzalı olarak mail gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması halinde tarafınıza ait kimlik ve adres bilgilerinin de başvuru evrakına eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca başkası adına hareket ediyor olmanız halinde bu belgelere ek olarak yetki belgenizin de bulunması gerekmektedir.

Belirtilen hususların tam olması durumunda şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak tarafınıza geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVKK madde 13 gereğince kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. İmza ve talebiniz bunun da kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.